Четвер, 25.04.2024
Творча лабораторія

Навчальні посібники та робочі зошити з інформатики - якісно і дешево


Меню сайту
Реклама
Категорії каталогу
Електронні таблиці [2]
Microsoft Office Excel, Open Office Calc та інші
Текстовий редактор [1]
Все, що стосується роботи з текстом
Головна » Статті » Офісні технології » Електронні таблиці

Відповідність англійських і російських назв функцій в Excel

Нові статті

[19.02.2020] [C#]
Задача про розрізання квадрата (ООП, C#)
[09.02.2020] [Python]
Задача про розрізання квадрата (ООП, Python)
[06.02.2020] [Паскаль]
Задача про розрізання квадрата (ООП, Free Pascal)

Відповідність англійських і російських назв функцій в Excel

Джерело: http://brusentsov.com/2009/12/27/3519
Переклад Пилипчука О.П.

У деяких локалізаціях Microsoft Excel назви більшості функцій перекладено російською мовою. Це ускладнює використання напрацьованих при роботі з англійською версією методичних матеріалів. Допоможе в цій ситуації пропонована таблиця відповідності англійських і російських назв функцій в Excel.

Функції баз даних – Database

DAVERAGE ДСРЗНАЧ Обчислює середнє значення вибраних записів бази даних.
DCOUNT БСЧЁТ Підраховує кількість числових комірок в базі даних.
DCOUNTA БСЧЁТА Підраховує кількість непорожніх комірок в базі даних.
DGET БИЗВЛЕЧЬ Добуває з бази даних один запис, що задовольняє заданій умові.
DMAX ДМАКС Знаходить максимальне значення серед виділених записів бази даних.
DMIN ДМИН Знаходить мінімальне значення серед виділених записів бази даних.
DPRODUCT БДПРОИЗВЕД Перемножує значення певного поля в тих записах бази даних, що задовольняють умові.
DSTDEV ДСТАНДОТКЛ Оцінює стандартне відхилення за выбіркою з виділених записів бази даних.
DSTDEVP ДСТАНДОТКЛП Обчислює стандартне відхилення за генеральною сукупністю з виділених записів бази даних.
DSUM БДСУММ Знаходить суму чисел в полі для тих записів бази даних, що задовольняють умові.
DVAR БДДИСП Оцінює дисперсію за вибіркою з виділених записів бази даних
DVARP БДДИСПП Обчислює дисперсію за генеральною сукупністю з виділених записів бази даних.

Функції дати й часу – Date & Time

DATE ДАТА Повертає задану дату в числовому форматі Microsoft Excel.
DATEVALUE ДАТАЗНАЧ Перетворює дату з текстового формату в числовий.
DAY ДЕНЬ Перетворює дату з числового формату на день місяця.
DAYS360 ДНЕЙ360 Обчислює кількість днів між двома датами на основі 360-денного року.
EDATE ДАТАМЕС Знаходить дату, розміщену на задане число місяців вперед або назад від початкової дати.
EOMONTH КОНМЕСЯЦА Визначає дату для останнього дня місяця, розміщеного вперед або назад на задане число місяців.
HOUR ЧАС Перетворює дату з числового формату в години.
MINUTE МИНУТЫ Перетворює дату з числового формату в хвилини.
MONTH МЕСЯЦ Перетворює дату з числового формату в місяці.
NETWORKDAYS ЧИСТРАБДНИ Знаходить кількість рабочих днів між двома датами.
NOW ТДАТА Видає поточні дату й час.
SECOND СЕКУНДЫ Перетворює дату з числового формату в секунди.
TIME ВРЕМЯ Видає заданий час в числовому форматі.
TIMEVALUE ВРЕМЗНАЧ Перетворює час з текстового формату в числовий формат.
TODAY СЕГОДНЯ Видає поточну дату.
WEEKDAY ДЕНЬНЕД Перетворює дату з числового формату в день тижня.
WEEKNUM НОМНЕДЕЛИ Визначає номер робочого тижня року для вказаної дати.
WORKDAY РАБДЕНЬ Знаходить дату, що лежить від даної на задану кількість робочих днів.
YEAR ГОД Знаходить рік для заданої дати.
YEARFRAC ДОЛЯГОДА Повертає частину року, яку становить кількість днів між початковою та кінцевою датами.

Інженерні функції – Engineering

BESSELI БЕССЕЛЬ.I Повертає модифіковану функцію Бесселя In(x).
BESSELJ БЕССЕЛЬ.J Повертає функцію Бесселя Jn(x).
BESSELK БЕССЕЛЬ.K Повертає модифіковану функцію Бесселя Kn(x).
BESSELY БЕССЕЛЬ.Y Повертає функцію Бесселя Yn(x).
BIN2DEC ДВ.В.ДЕС Перетворює двійкове число в десяткове.
BIN2HEX ДВ.В.ШЕСТН Перетворює двійкове число в шістнадцяткове.
BIN2OCT ДВ.В.ВОСЬМ Перетворює двійкове число в вісімкове.
COMPLEX КОМПЛЕКСН Перетворює коефіцієнти при дійсній та уявній частинах комплексного числа в комплексне число.
CONVERT ПРЕОБР Перетворює число з однієї системи в іншу.
DEC2BIN ДЕС.В.ДВ Перетворює десяткове число в двійкове.
DEC2HEX ДЕС.В.ШЕСТН Перетворює десяткове число в шістнадцяткове.
DEC2OCT ДЕС.В.ВОСЬМ Перетворює десяткове число у вісімкове.
DELTA ДЕЛЬТА Перевіряє рівність двох значень.
ERF ФОШ Повертає функцію помилки.
ERFC ДФОШ Повертає додаткову функцію помилки.
FACTDOUBLE ДВФАКТР Обчислює подвійний факторіал числа.
GESTEP ПОРОГ Перевіряє, чи не перевищує дане число порогового значення.
HEX2BIN ШЕСТН.В.ДВ Перетворює шістнадцяткове число в двійкове.
HEX2DEC ШЕСТН.В.ДЕС Перетворює шістнадцяткове число в десяткове.
HEX2OCT ШЕСТН.В.ВОСЬМ Перетворює шістнадцяткове число у вісімкове.
IMABS МНИМ.ABS Повертає абсолютну величину (модуль) комплексного числа.
IMAGINARY МНИМ.ЧАСТЬ Повертає коефіцієнт при уявній частині комплексного числа.
IMARGUMENT МНИМ.АРГУМЕНТ Повертає значення аргумента комплексного числа (тета) – кут, виражений в радіанах.
IMCONJUGATE МНИМ.СОПРЯЖ Повертає комплексно-спряжене комплексне число.
IMCOS МНИМ.COS Повертає косинус комплексного числа.
IMDIV МНИМ.ДЕЛ Повертає частку від ділення двох комплексних чисел.
IMEXP МНИМ.EXP Повертає експоненту комплексного числа.
IMLN МНИМ.LN Повертає натуральний логарифм комплексного числа.
IMLOG10 МНИМ.LOG10 Повертає звичайний (десятковий) логарифм комплексного числа.
IMLOG2 МНИМ.LOG2 Повертає двійковий логарифм комплексного числа.
IMPOWER МНИМ.СТЕПЕНЬ Повертає комплексне число, піднесене до цілого степеня.
IMPRODUCT МНИМ.ПРОИЗВЕД Повертає добуток двох комплексних чисел.
IMREAL МНИМ.ВЕЩ Повертає коефіцієнт при дійсній частині комплексного числа.
IMSIN МНИМ.SIN Повертає синус комплексного числа.
IMSQRT МНИМ.КОРЕНЬ Повертає значення квадратного кореня з комплексного числа.
IMSUB МНИМ.РАЗН Повертає різницю двох комплексних чисел.
IMSUM МНИМ.СУММ Повертає суму комплексних чисел.
OCT2BIN ВОСЬМ.В.ДВ Перетворює вісімкове число в двійкове.
OCT2DEC ВОСЬМ.В.ДЕС Перетворює вісімкове число в десяткове.
OCT2HEX ВОСЬМ.В.ШЕСТН Перетворює вісімкове число в шістнадцяткове.

Фінансові функції – Financial

ACCRINT НАКОПДОХОД Визначає накопичений прибуток за цінними паперами з періодичною виплатою відсотків.
ACCRINTM НАКОПДОХОДПОГАШ Знаходить накопичений прибуток за цінними паперами, відсоток за якими виплачується в термін набуття чинності.
AMORDEGRC АМОРУМ Обчислює величину амортизації для кожного періоду, використовуючи коефіцієнт амортизації (французька система бухобліку).
AMORLINC АМОРУВ Обчислює величину амортизації для кожного звітного періоду (французька система бухобліку).
COUPDAYBS днівКУПОНДО Визначає кількість днів між початком періоду купона і датою угоди.
COUPDAYS днівКУПОН Визначає число днів у періоді купона, котрий містить дату угоди.
COUPDAYSNC днівКУПОНПОСЛЕ Знаходить число днів від дати угоди до терміну наступного купона.
COUPNCD ДАТАКУПОНПОСЛЕ Знаходить наступну дату купона після дати угоди.
COUPNUM ЧИСЛКУПОН Визначає кількість купонів, які можуть бути оплачені між датою угоди і терміном набуття чинності.
COUPPCD ДАТАКУПОНДО Видає попередню дату купона перед датою угоди.
CUMIPMT ОБЩПЛАТ Обчислює загальну виплату, проведену між двома періодичними виплатами.
CUMPRINC ОБЩДОХОД Обчислює загальну виплату за займом між двома періодами.
DB ФУО Обчислює амортизацію майна на заданий період, використовуючи метод постійного обліцу амортизації.
DDB ДДОБ Обчислює величину амортизації майна для вказаного периоду при використанні методу двохкратного обліку амортизації або іншого явно вказаного методу.
DISC СКИДКА Обчислює норму скидки для цінних паперів.
DOLLARDE РУБЛЬ.ДЕС Перетворює ціну в рублях, виражену у вигляді дробу, в ціну в рублях, виражену десятковим числом.
DOLLARFR РУБЛЬ.ДРОБЬ Перетворює ціну в рублях, виражену десятковим числом, в ціну в рублях, виражену у вигляді дробу.
DURATION ДЛИТ Знаходить щорічну тривалість дії цінних паперів з періодичними виплатами по відсотках.
EFFECT ЭФФЕКТ Обчислює діючі щорічні відсоткові ставки.
FV БС Обчислює майбутнє значення вкладу.
FVSCHEDULE БЗРАСПИС Обчислює майбутнє значення початкового вкладу при змінних складних відсоткових ставках.
INTRATE ИНОРМА Визначає ставку прибутковості повністю забезпеченого цінного паперу.
IMPT ПРПЛТ Обчислює величину виплати прибутку на вкладення за даний період.
IRR ВСД Обчислює внутрішню ставку прибутковості (віддачі) для серії потоків грошових засобів.
ISPMT ПРОЦПЛАТ Обчислює виплати за вказаний період інвестиції.
MDURATION МДЛИТ Визначає модифіковану тривалість Маколея для цінних паперів з припущенням, що номінальна вартість становить 100 рублів.
MIRR МВСД Визначає внутрішню ставку прибутковості, при якій додатні та від'ємні грошові потоки мають різну ставку.
NOMINAL НОМИНАЛ Визначає номінальну річну відсоткову ставку.
NPER КПЕР Визначає загальну кількість періодів виплати для даної позики.
NPV ЧПС Обчислює чисту зведену вартість інвестиції, основаної на серії періодичних грошових потоків та ставці дисконтування.
ODDPRICE ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ Знаходить ціну за 100 рублів номінальної вартості цінних паперів з нерегулярним першим періодом.
ODDFYIELD ДОХОДПЕРВНЕРЕГ Знаходить прибуток за цінними паперами з нерегулярним першим періодом.
ODDLPRICE ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ Визначає ціну за 100 рублів номінальної вартості цінних паперів з нерегулярним останнім періодом.
ODDFYIELD ДОХОДПОСЛНЕРЕГ Визначає прибуток за цінними паперами з нерегулярним останнім періодом.
PMT ПЛТ Обчислює величину виплати за позикою за один період.
PPMT ОСПЛТ Обчислює величину виплат на основний капітал для вкладу в заданий період.
PRICE ЦЕНА Обчислює ціну за 100 рублів номінальної вартості цінних паперів, за якими проводиться періодина виплата відсотків.
PRICEDISC ЦЕНАСКИДКА Обчислює ціну за 100 рублів номінальної вартості цінних паперів, на які зроблено скидку.
PRICEMAT ЦЕНАПОГАШ Обчислює ціну за 100 рублів номінальної вартості цінних паперів, за якими виплачується прибуток в момент набуття чинності.
PV ПС Обчислює зведену (до даного моменту) вартість інвестиції.
RATE СТАВКА Обчислює відсоткову ставку за аннуітетом за один період.
RECEIVED ПОЛУЧЕНО Обчислює суму, отриману в термін набуття чинності повністю забезпечених цінних паперів.
SLN АПЛ Обчислює величину безпосередньої амортизації майна за один період.
SYD АСЧ Обчислює величину амортизації активу за даний період, розраховану методом «суми (річних) чисел».
TBILLEQ РАВНОКЧЕК Обчислює еквівалентний облігації прибуток за казначейським чеком.
TBILLPRICE ЦЕНАКЧЕК Обчислює ціну за 100 рублів номінальної вартості для казначейського чеку.
TBILLYIELD ДОХОДКЧЕК Обчислює прибуток за казначейским чеком.
VDB ПУО Обчислює величину амортизації майна для явно вказаного або відповідного періоду при використанні методу разового обліку амортизації.
XIRR ЧИСТВНДОХ Обчислює внутрішню ставку прибутковості запланованих неперіодичних грошових потоків.
XNPV ЧИСТНЗ Повертає чисту поточну вартість інвестиції, обчислювану на основі ряду надходжень готівки, які не обов'язково є періодичними.
YIELD ДОХОД Обчислює прибуток від цінних паперів, за якими проводяться періодичні виплати відсотків.
YIELDDISC ДОХОДСКИДКА Обчислює річний прибуток за цінними паперами, на які зроблено скидку. Приклад – казначейські чеки.
YIELDMAT ДОХОДПОГАШ Обчислює річний прибуток від цінних паперів, відсоток за якими сплачується в термін погашення.

Перевірка властивостей та значень та інформаційні функції – Information

CELL ЯЧЕЙКА Визначає інформацію про формат, місцезнаходження або вміст комірки.
ERROR.TYPE ТИП.ОШИБКИ Визначає номер, що відповідає одному з типів помилок Microsoft Excel.
INFO ИНФОРМ Видає інформацію про поточне операційне середовище.
ISBLANK ЕПУСТО Видає логічне значення ІСТИНА, якщо аргумент є посиланням на порожню комірку.
ISERR ЕОШ Видає логічне значення ІСТИНА, якщо аргумент посилається на будь-яке значення помилки, крім #Н/Д.
ISERROR ЕОШИБКА Видає логічне значення ІСТИНА, якщо аргумент посилається на будь-яке значення помилки.
ISEVEN ЕЧЁТН Видає логічне значення ІСТИНА, якщо аргумент – парне число.
ISLOGICAL ЕЛОГИЧ Видає логічне значення ІСТИНА, якщо аргумент посилається на логічне значення.
ISNA ЕНД Видає логічне значення ІСТИНА, якщо аргумент посилається на значення помилки #Н/Д (значення недоступне).
ISNONTEXT ЕНЕТЕКСТ Видає логічне значення ІСТИНА, якщо аргумент посилається на значення, яке не є текстом.
ISNUMBER ЕЧИСЛО Видає логічне значення ІСТИНА, якщо аргумент посилається на число.
ISODD ЕНЕЧЁТ Видає логічне значення ІСТИНА, якщо аргумент – непарне число.
ISREF ЕССЫЛКА Видає логічне значення ІСТИНА, якщо аргумент посилається на посилання.
ISTEXT ЕТЕКСТ Видає логічне значення ІСТИНА, якщо аргумент посилається на текст.
N Ч Перетворює задане значення на число.
NA НД Видає значення помилки #Н/Д.
TYPE ТИП Видає тип значення.

Логічні функціи – Logical

AND И Видає значення ІСТИНА, якщо всі аргументи мають значення ІСТИНА.
FALSE FALSE Вставляє логічне значення ХИБНІСТЬ.
IF ЕСЛИ Виконує перевірку умови.
NOT НЕ Змінює на протилежне логічне значення свого аргументу.
OR ИЛИ Видає значення ІСТИНА, якщо хоча б один аргумент має значення ІСТИНА.
TRUE TRUE Вставляє логічне значення ІСТИНА.

Посилання та масиви – Lookup & Reference

ADRESS АДРЕС Видає посилання на окрему комірку робочого аркушу у вигляді тексту.
AREAS ОБЛАСТИ Визначає кількість областей у посиланні.
CHOOSE ВЫБОР Вибирає значення зі списку значень за індексом.
COLUMN СТОЛБЕЦ Визначає номер стовпчика, на який вказує посилання.
COLUMNS ЧИСЛСТОЛБ Визначає кількість стовпчиків у масиві або посиланні.
GETPIVOTDATA ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ Повертає дані, що зберігаються у зведеній таблиці.
HLOOKUP ГПР Шукає значення у першому рядку масиву й видає значення з комірки у знайденому стовпчику і вказаному рядку.
HYPERLINK ГИПЕРССЫЛКА Створює посилання, яке відкриває документ, що знаходиться на жорсткому диску, сервері мережі або в Інтернеті.
INDEX ИНДЕКС За індексом отримує значення з посилання або масиву.
INDIRECT ДВССЫЛ Визначає посилання, задане текстовим значенням.
LOOKUP ПРОСМОТР Шукає значення у векторі або масиві.
MATCH ПОИСКПОЗ Шукає значення у посиланні або масиві.
OFFSET СМЕЩ Визначає зміщення посилання відносно заданого посилання.
ROW СТРОКА Визначає номер рядка, що визначається посиланням.
ROWS ЧСТРОК Визначає кількість рядків у посиланні.
RTD ДРВ Добуває данні реального часу з програм, що підтримують автоматизацію COM.
TRANSPOSE ТРАНСП Видає транспонований массив.
VLOOKUP ВПР Шукає значення у першому стовпчику масиву й видає значення з комірки у знайденому рядку і вказаному стовпчику.

Математичні та тригонометричні функції – Math & Trig

ABS ABS Знаходить модуль (абсолютну величину) числа.
ACOS ACOS Обчислює арккосинус числа.
ACOSH ACOSH Обчислює гиперболічний арккосинус числа.
ASIN ASIN Обчислює арксинус числа.
ASINH ASINH Обчислює гіперболічний арксинус числа.
ATAN ATAN Обчислює арктангенс числа.
ATAN2 ATAN2 Обчислює арктангенс для заданих координат x и y.
ATANH ATANH Обчислює гіперболічний арктангенс числа.
CEILING ОКРВВЕРХ Округлює число до найближчого цілого або до найближчого кратного вказаному значенню.
COMBIN ЧИСЛКОМБ Знаходить кількість комбінацій для заданого числа об'єктів.
COS COS Обчислює косинус числа.
COSH COSH Обчислює гіперболічний косинус числа.
DEGREES ГРАДУСЫ Перетворює радіани на градуси.
EVEN ЧЁТН Округлює число до найближчого парного цілого.
EXP EXP Обчислює число e, піднесене до вказаного степеня.
FACT ФАКТР Обчислює факторіал числа.
FLOOR ОКРВНИЗ Округлює число до найближчого меншого за модулем цілого.
GCD НОД Знаходить найбільший спільний дільник.
INT ЦЕЛОЕ Округлює число до найближчого меншого цілого.
LCM НОК Знаходить найменше спільне кратне.
LN LN Обчислює натуральний логарифм числа.
LOG LOG Обчислює логарифм числа за заданою основою.
LOG10 LOG10 Обчислює десятковий логарифм числа.
MDETERM МОПРЕД Обчислює визначник матриці, що зберігається в масиві.
MINVERSE МОБР Визначає обернену матрицю (матриця зберігається в масиві).
MMULT МУМНОЖ Обчислює добуток матриць, що зберігаються в масивах.
MOD ОСТАТ Обчислює остачу від ділення.
MROUND ОКРУГЛТ Знаходить число, округлене з потрібною точністю.
MULTINOMIAL МУЛЬТИНОМ Обчислює мультиноміальний коефіцієнт множини чисел.
ODD НЕЧЁТ Округлює число до найближчого непарного цілого.
PI ПИ Вставляє число «пі».
POWER СТЕПЕНЬ Обчислює результат піднесення числа до степеня.
PRODUCT ПРОИЗВЕД Обчислює добуток аргументів.
QUOTIENT ЧАСТНОЕ Обчислює цілу частину частки при діленні.
RADIANS РАДИАНЫ Перетворює градуси на радіаны.
RAND СЛЧИС Видає випадкове число з інтервалу від 0 до 1.
RANDBETVEEN СЛУЧміж Видає випадкове число з заданого інтервалу.
ROMAN РИМСКОЕ Перетворює число з арабського запису на число в римському як текст.
ROUND ОКРУГЛ Округлює число до вказаної кількості десяткових розрядів.
ROUNDDOWN ОКРУГЛВНИЗ Округлює число до найближчого меншого за модулем цілого.
ROUNDUP ОКРУГЛВВЕРХ Округлює число до найближчого за модулем більшого цілого.
SERIESSUM РЯД.СУММ Обчислює суму степеневого ряду за заданою формулою.
SIGN ЗНАК Визначає знак числа.
SIN SIN Обчислює синус заданого кута.
SINH SINH Обчислює гіперболічний синус числа.
SQRT КОРЕНЬ Обчислює додатне значення квадратного кореня.
SQRTPI КОРЕНЬПИ Обчислює значення квадратного кореня з числа «пі».
SUBTOTAL ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ Обчислює проміжні підсумки.
SUM СУММ Додає аргументи.
SUMIF СУММякщо Додає значення комірок, які задовольняють заданій умові.
SUMPRODUCT СУММПРОИЗВ Обчислює суму добутків відповідних елементів масивів.
SUMSQ СУММКВ Обчислює суму квадратів аргументів.
SUMX2MY2 СУММРАЗНКВ Обчислює суму різниць квадратів відповідних значень у двох масивах.
SUMX2PY2 СУММСУММКВ Обчислює суму сум квадратів відповідних елементів двох масивів.
SUMXMY2 СУММКВРАЗН Обчислює суму квадратів різниць відповідних значень у двох масивах.
TAN TAN Обчислює тангенс числа.
TANH TANH Обчислює гіперболічний тангенс числа.
TRUNC ОТБР Відкидає дробову частину числа.

Статистичні функції – Statistical

AVEDEV СРОТКЛ Обчислює середнє абсолютних значень відхилень точок даних від середнього.
AVERAGE СРЗНАЧ Обчислює середнє арифметичне аргументів.
AVERAGEA СРЗНАЧА Обчислює середнє арифметичне аргументів, включно з числами, текстом та логічними значеннями.
BETADIST БЕТАРАСП Визначає інтегральну функцію густини бета-ймовірності.
BETAINV БЕТАОБР Визначає обернену функцію до інтегральної функції густини бета-ймовірності.
BINOMDIST БИНОМРАСП Обчислює окреме значення біноміального розподілу.
CHIDIST ХИ2РАСП Обчислює односторонню ймовірність розподілу хі-квадрат.
CHIINV ХИ2ОБР Обчислює обернене значення односторонньої ймовірності розподілу хі-квадрат.
CHITEST ХИ2ТЕСТ Визначає тест на незалежність.
CONFIDENCE ДОВЕРИТ Визначає довірчий інтервал для середнього значення за генеральною сукупністю.
CORREL КОРРЕЛ Знаходить коефіцієнт кореляції між двома множинами даних.
COUNT СЧЁТ Підраховує кількість чисел у списку аргументів.
COUNTA СЧЁТЗ Підраховує кількість значень у списку аргументів.
COUNTBLANK СЧИТАТЬПУСТОТЫ Підраховує кількість порожніх комірок у заданому діапазоні.
COUNTIF СЧЁТЕСЛИ Підраховує кількість непорожніх комірок, що задовольняють заданій умові всередині диапазону.
COVAR КОВАР Визначає коваріацію, тобто середнє добутків відхилень для кожної пари точок.
CRITBINOM КРИТБИНОМ Знаходить найменше значення, для якого біноміальна функція розподілу менша або рівна заданому значенню.
DEVSQ КВАДРОТКЛ Обчислює суму квадратів відхилень.
EXPONDIST ЭКСПРАСП Знаходить експоненціальний розподіл.
FDIST FРАСП Знаходить F-розподіл ймовірності.
FINV FРАСПОБР Визначає обернене значення для F-розподілу ймовірності.
FISHER ФИШЕР Знаходить перетворення Фішера.
FISHERINV ФИШЕРОБР Знаходить обернене перетворення Фішера.
FORECAST ПРЕДСКАЗ Обчислює значення лінійного тренду.
FREQUENCY ЧАСТОТА Знаходить розподіл частот у вигляді вертикального масиву.
FTEST ФТЕСТ Визначає результат F-тесту.
GAMMADIST ГАММАРАСП Знаходить гама-розподіл.
GAMMAINV ГАММАОБР Знаходить обернений гама-розподіл.
GAMMALN ГАММАНЛОГ Обчислює натуральний логарифм гама функції.
GEOMEAN СРГЕОМ Обчислює середнє геометричне.
GROWTH РОСТ Обчислює значення відповідно до експоненціального тренду.
HARMEAN СРГАРМ Обчислює середнє гармонічне.
HYRGEOMDIST ГИПЕРГЕОМЕТ Визначає гіпергеометричний розподіл.
INTERCEPT ОТРЕЗОК Знаходить відрізок, що відсікається на осі лінією лінійної регресії.
KURT ЭКСЦЕСС Визначає ексцес множини даних.
LARGE НАИБОЛЬШИЙ Знаходить k-е найбільше значення з множини даних.
LINEST ЛИНЕЙН Знаходить параметри лінійного тренду.
LOGEST ЛГРФПРИБЛ Знаходить параметри експоненціального тренду.
LOGINV ЛОГНОРМОБР Знаходить обернений логарифмічний нормальний розподіл.
LOGNORMDIST ЛОГНОРМРАСП Знаходить інтегральний логарифмічний нормальний розподіл.
MAX МАКС Визначає максимальне значення зі списку аргументів.
MAXA МАКСА Визначає максимальне значення зі списку аргументів, включно з числами, текстом і логічними значеннями.
MEDIAN МЕДИАНА Знаходить медіану заданих чисел.
MIN МИН Визначає мінімальне значення зі списку аргументів.
MINA МИНА Визначає мінімальне значення зі списку аргументів, включно з числами, текстом і логічними значеннями.
MODE МОДА Знаходить значення моди множини даних.
NEGBINOMDIST ОТРБИНОМРАСП Знаходить від'ємний біноміальний розподіл.
NORMDIST НОРМРАСП Видає нормальну функцію розподілу.
NORMINV НОРМОБР Видає обернений нормальний розподіл.
NORMSDIST НОРМСТРАСП Видає стандартний нормальний інтегральний розподіл.
NORMSINV НОРМСТОБР Видає обернене значення стандартного нормального розподілу.
PEARSON ПИРСОН Визначає коефіцієнт кореляції Пірсона.
PERCENTILE ПЕРСЕНТИЛЬ Визначає k-у персентиль для значень з інтервалу.
PERCENTRANK ПРОЦЕНТРАНГ Визначає відсоткову норму значення у множині даних.
PERMUT ПЕРЕСТ Знаходить кількість перестановок для заданого числа об'єктів.
POISSON ПУАССОН Видає розподіл Пуассона.
PROB ВЕРОЯТНОСТЬ Визначає ймовірність того, що значення з діапазону знаходиться в заданих межах.
QUARTILE КВАРТИЛЬ Визначає квартиль множини даних.
RANK РАНГ Визначає ранг числа у списку чисел.
RSQ КВПИРСОН Знаходить квадрат коефіцієнта кореляції Пірсона.
SKEW СКОС Визначає асиметрію розподілу.
SLOPE НАКЛОН Знаходить нахил лінії лінійної регресії.
SMALL НАИМЕНЬШИЙ Знаходить k-е найменше значення у множині даних.
STANDARDIZE НОРМАЛИЗАЦИЯ Обчислює нормалізоване значення.
STDEV СТАНДОТКЛОН Оцінює стандартне відхилення за вибіркою.
STDEVA СТАНДОТКЛОНА Оцінює стандартне відхилення за вибіркою, включно з числами, текстом та логічними значеннями.
STDEVP СТАНДОТКЛОНП Визначає стандартне відхилення за генеральною сукупністю.
STDEVPA СТАНДОТКЛОНПА Визначає стандартне відхилення за генеральною сукупністю, включно з числами, текстом та логічними значеннями.
STEYX СТОШYX Визначає стандартну помилку передбачених значень y для кожного значення x у регресії.
TDIST СТЬЮДРАСП Видає t-розподіл Стьюдента.
TINV СТЬЮДРАСПОБР Видає обернений t-розподіл Стьюдента.
TREND ТЕНДЕНЦИЯ Знаходить значення відповідно до лінійного тренду.
TRIMMEAN УРЕЗСРЕДНЕЕ Знаходить середнє внутрішньої частини множини даних.
TTEST ТТЕСТ Знаходить ймовірність, що відповідає критерію Стьюдента.
VAR ДИСП Оцінює дисперсію за вибіркою.
VARA ДИСПА Оцінює дисперсію за вибіркою, включно з числами, текстом та логічними значеннями.
VARP ДИСПР Обчислює дисперсію для генеральної сукупності.
VARPA ДИСПРА Обчислює дисперсію для генеральної сукупності, включно з числами, текстом та логічними значеннями.
WEIBULL ВЕЙБУЛЛ Видає розподіл Вейбулла.
ZTEST ZТЕСТ Видає двостороннє P-значення z-тесту.

Текстові функції – Text

BAHTTEXT БАТТЕКСТ Перетворює чисто в текст (бат) тайською мовою.
CHAR СИМВОЛ Визначає знак за заданим кодом.
CLEAN ПЕЧСИМВ Видаляє всі незображувані знаки з тексту.
CODE КОДСИМВ Визначає числовий код першого знака в текстовому рядку.
CONCATENATE СЦЕПИТЬ Об'єднує декілька текстових елементів в один.
DOLLAR РУБЛЬ Перетворює число в текст і додає до нього позначення грошової одиниці.
EXACT СОВПАД Перевіряє ідентичність двох текстів.
FIND НАЙТИ Шукає входження одного тексту в інший (с урахуванням регістру).
FIXED ФИКСИРОВАННЫЙ Форматує число і перетворює його в текст з заданим числом десяткових знаків.
LEFT ЛЕВСИМВ Видає потрібну кількість знаків з рядка, починаючи з крайнього лівого.
LEN ДЛСТР Визначає кількість знаків у текстовому рядку.
LOWER СТРОЧН Робить всі букви у тексті малими.
MID ПСТР Видає вказану кількість знаків з рядка тексту, починаючи зі вказаної позиції.
PROPER ПРОПНАЧ Робить великою першу букву в кожному слові тексту.
REPLACE ЗАМЕНИТЬ Замінює знаки в тексте.
REPT ПОВТОР Повторює текст задане число разів.
RIGHT ПРАВСИМВ Видає потрібну кількість знаків з рядка, починаючи з крайнього правого.
SEARCH ПОИСК Шукає входження одного тексту в інший (без урахування регистру).
SUBSTITUTE ПОДСТАВИТЬ Замінює у текстовому рядку старий текст новим.
T Т Перетворює аргумент на текст.
TEXT ТЕКСТ Форматує число й перетворює його на текст.
TRIM СЖПРОБЕЛЫ Вилучає з тексту зайві пропуски.
UPPER ПРОПИСН Робить всі букви у тексті великими.
VALUE ЗНАЧЕН Перетворює текстовий аргумент на число.

Интернет реклама
Категорія: Електронні таблиці | Додав: teachlab (26.05.2010)
Переглядів: 19942 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Пошук
Друзі сайту

Підтримка

Система Orphus

Маєте свій сайт?
Заробіть на ньому грошей!


Не маєте власного сайту?
Заробіть на обміні файлами!
Статистика
Copyright Пилипчук О.П. © 2024
div id=